Do no harm, but take no shit.

Do no harm, but take no shit.